L'AMPA del PLAFA: Què és
Poden ser membres de ple dret d’aquesta associació, en qualitat de soci o sòcia, tots els pares, les mares i, en el seu cas, els tutors i tutores dels/de les alumnes matriculats i que cursin els seus estudis en aquest centre.

La condició de membre de l’associació s’adquireix, prèvia sol·licitud escrita de l’interessat/ada, per acord de la Junta Directiva. Per aquest fet, el/la sol·licitant es compromet a actuar vers aquesta associació d’acord amb el que preveuen aquests estatuts.

Podran admetre's també, amb els mateixos tràmits, associats col·laboradors els fills/es dels quals estiguin interessats/des en participar en les activitats extraescolars organitzades per aquesta associació, però que no siguin alumnes d'aquest centre. Aquests associats tindran veu a l’Assemblea General, però no vot, ni poden ser tampoc membres de la seva Junta Directiva.

Les finalitats d’aquesta associació són les següents:

  • Fomentar la participació dels pares, mares i tutors dins de la comunitat educativa d’aquest centre, i també en altres òrgans de participació d’abast superior, per ajudar a aconseguir la millor qualitat de l’ensenyament per als seus fills i filles, així com també una formació i educació global inspirada en els principis de l’esforç personal, de foment dels valors humans, de la tolerància, de la solidaritat, de la democràcia, de la millora de la salut pública i personal i del medi ambient, i del respecte a les normes de convivència de la nostra societat.
  • Promoure la intervenció dels pares, mares i tutors i, si és el cas, dels alumnes, en el control i la gestió del centre i, amb aquesta finalitat, proposar candidats al consell escolar del mateix en representació de tots els pares, mares i tutors seus.
  • Donar suport i assistència als pares, mares i tutors membres de l’associació i, en general, a tots els components de la comunitat escolar, i als seus òrgans de govern i de participació, en tot allò convenient per a l’educació dels seus fills/es o pupils.
  • Col·laborar en les activitats educatives del centre, escoltant i informant al seu consell escolar pel que fa a l’establiment de criteris per a la participació en activitats culturals, esportives i recreatives, així com en les accions assistencials i de serveis que es puguin prestar.
  • Presentar i proposar al consell escolar programes d’activitats complementàries, visites, viatges, menjadors, colònies, etc., així com participar en la seva realització.
  • Programar i realitzar activitats pròpies de l’associació, especialment les extraescolars adreçades als i a les alumnes, així com organitzar l’adquisició col·lectiva i, si cal, la distribució dels mitjans necessaris per a l’educació que estiguin a càrrec dels pares/mares, sense perjudici de continuar exigint la total gratuïtat de l’ensenyament, especialment de l’obligatori.
  • Promoure la pràctica d’esports, tant per als associats de l’associació com per als seus fills/es, constituint equips esportius, i participant en aquelles competicions adequades per a la seva edat i el seu nivell tecnicoesportiu.
  • Informar els membres de l’associació de les activitats i afers d’aquesta, i dels del centre, impulsant el ple exercici dels drets i el compliment dels deures.Ç
  • Fer de nexe entre el centre d’ensenyament i el seu entorn, facilitant la col·laboració d’aquell en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral.
  • Realitzar activitats culturals i de formació de pares-mares-tutors, organitzar-ne també d’altres de tipus esportiu i recreatiu per a l’esbarjo dels associats i dels seus fills/es.

D’altres anàlogues i que s’emmarquin dintre la normativa vigent en matèria educativa i d’ensenyament que redundin en una major sensibilitat dels seus membres per l’educació en general, i per la vida escolar del centre, en particular.